Odstúpenie od zmluvy

Poučenie o uplatnení práva Zákazníka na odstúpenie od zmluvy

1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku prostredníctvom objednávky v elektronickom obchode BRMBOLEC bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú inak, Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho

d)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,

f)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,

h)ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa uzavretia zmluvy.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným písomným vyhlásením na adrese AlfaGrip s.r.o., Limbová 305//23, 010 07 Žilina, e-mail: eshop@brmbolec.sk. Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sme Vám zaslali v prílohe Obchodných podmienok. Formulár je prístupný aj na stiahnutie na príslušnej stránke elektronického obchodu BRMBOLEC, kde sú zverejnené Obchodné podmienky.

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: názov, príp. špecifikáciu predmetu zmluvy, číslo objednávky, dátum objednania, meno a priezvisko Zákazníka, adresu Zákazníka, podpis Zákazníka, číslo účtu pre vrátenie prijatých platieb a dátum žiadosti.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Ustanovenia o práve na odstúpenie od zmluvy sa nachádzajú v Článku 7 Obchodných podmienok.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia Vášho oznámenia o odstúpení od zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších dodatočných poplatkov.

Tovar nám zašlite späť najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znášate Vy. Poučujeme Vás ako spotrebiteľa, že zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru.