Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné  a  reklamačné podmienky elektronického obchodu www.brmbolec.sk

pre kúpne zmluvy uzatvárané na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu www.brmbolec.sk

 

 

Článok 1 - Všeobecné ustanovenia

 

1.        Tieto všeobecné obchodné a reklamačné podmienky (ďalej len „Obchodné podmienky“ alebo „OP“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku medzi dodávateľom ako predávajúcim, ktorým je AlfaGrip s.r.o., s  miestom podnikania Limbová 3058/23, 010 07 Žilina, IČO: 52126749, DIČ: 2120908350, IČ DPH: SK2120908350, zapísaný v  obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo: 71450/L (ďalej len „Predávajúci“) a Zákazníkom, ktorej predmetom je zakúpenie tovaru zo sortimentu ponúkaného prostredníctvom internetovej stránky elektronického obchodu BRMBOLEC (www.brmbolec.sk) predávajúceho (ďalej len „BRMBOLEC“).

 

2.        Kontaktné údaje Predávajúceho:

E-mail: eshop@brmbolec.sk

Tel.: 0905/ 966 499

Poštová adresa: AlfaGrip s.r.o., Limbová 3058/23, 010 07 Žilina

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby prevodom a vkladom na účet:

IBAN: SK2383300000002401576798

BIC (SWIFT): FIOZSKBAXXX

 

3.        Zákazníkom je v zmysle týchto Obchodných podmienok fyzická alebo právnická osoba, ktorá uskutočnila objednávku tovaru BRMBOLEC za podmienok uvedených v týchto Obchodných podmienkach.

 

4.        Predávajúci vo svojom elektronickom obchode zverejňuje zoznam ponúkaného tovaru, ktorý ponúka Zákazníkovi a umožňuje ich Zákazníkovi objednávať v  rozsahu skladových zásob prostredníctvom BRMBOLEC za predpokladu, že sa bude riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

 

5.        Na kúpne zmluvy uzavreté na diaľku prostredníctvom elektronického obchodu BRMBOLEC a vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode, zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“), a týmito Obchodnými podmienkami upravujúcimi podrobnosti pri ich uzatváraní a realizácii. Právne vzťahy výslovne neupravené v týchto Obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení.

 

Článok 2 – Objednanie tovaru a  uzavretie kúpnej zmluvy

 

1.        Zákazník môže nakupovať prostredníctvom elektronického obchodu BRMBOLEC v  prípade registrácie v  pripravenom rozhraní e-shopu, alebo prostredníctvom vyplnenia elektronického objednávkového formulára uvedeného na internetovej stránke Predávajúceho www.brmbolec.sk (ďalej len „ Objednávka“).

 

2.        Zákazník vyplní všetky požadované údaje uvedené v  registračnom formulári alebo pridaním tovaru do nákupného elektronického košíka kliknutím na tlačidlo „Pridať do košíka“ a  následným vyplnením údajov v Objednávke. Pred definitívnym odoslaním Objednávky má Zákazník možnosť Objednávku a  ním uvedené údaje skontrolovať a prípadne zmeniť. Zmena vyplnených údajov je možná pomocou tlačidla ,,Späť", ktorým sa Zákazník vráti do predošlých krokov vypĺňania Objednávky, kde danú zmenu údajov Zákazník môže vykonať. Po prekontrolovaní zadaných údajov a ich prípadnej zmene zo strany Zákazníka, Zákazník definitívne potvrdí Objednávku tlačidlom ,,Objednávka s  povinnosťou platby“.

 

3.        Zákazník zodpovedá za správne, pravdivé a úplné uvedenie všetkých povinných údajov pri registrácii, vrátane e-mailovej adresy a kontaktných a fakturačných údajov a podobne, ktoré sú nevyhnutné pre uzavretie a plnenie zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a  Zákazníkom. Po registrácii je každému Zákazníkovi priradený osobný účet, ku ktorému získa prístup po prihlásení do BRMBOLEC zadaním užívateľského mena a hesla. Pod týmto kontom budú vytvárané objednávky pre každého Zákazníka. Prihlasovacie údaje je možné uchovať pre prípad budúcich nákupov. Pri každom ďalšom nákupe sa stačí pomocou svojich prihlasovacích údajov prihlásiť. Zaregistrovaním zároveň získava informácie o stave vybavovania objednávok a prehľade svojich predchádzajúcich objednávok. Pri registrácii je Zákazník povinný vyplniť osobné údaje, ktoré od neho systém požaduje. Tieto údaje budú použité výlučne pre vnútornú potrebu elektronického obchodu BRMBOLEC a  Predávajúci sa zaručuje za to, že nebudú zneužité pre iné účely.

 

4.        V  prípade objednania sa Objednávka považuje za doručenú Predávajúcemu, ak dôjde Predávajúcemu (dostane sa do jeho dispozičnej sféry) a bude obsahovať vyplnené všetky požadované údaje. Objednávka doručená Predávajúcemu sa považuje za návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Zákazníka. Predávajúci sa zaväzuje zaslať Zákazníkovi bezodkladne po prijatí Objednávky oznámenie o jej prijatí. Toto oznámenie, je automaticky generovaným potvrdením o  prijatí objednávky do elektronického systému Predávajúceho a nepovažuje za záväzné prijatie návrhu na uzavretie zmluvy v zmysle čl. 2 ods. 7 týchto OP a plní len informačné účely pre potreby Kupujúceho o tom, že jeho Objednávka bola doručená do elektronického systému internetového obchodu Predávajúceho. Odoslaním objednávky sa Zákazník zaväzuje v  prípade jej akceptácie prevziať predmet objednávky a zaplatiť zaň včas dohodnutú cenu. Zákazník berie na vedomie, že odoslanie objednávky Predávajúcemu sa kvalifikuje ako návrh na uzavretie kúpnej zmluvy v zmysle § 409 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom záväznou súčasťou kúpnej zmluvy sú aj tieto Obchodné podmienky.

 

5.        Odoslaním objednávky zároveň Zákazník potvrdzuje, že mu boli riadne poskytnuté informácie a  Teda poskytovateľ si riadne a  včas splnil povinnosti v  zmysle ustanovení § 3 ods. 1 Zákona č. 102/2014 Z.z. a  to, že bol riadne informovaný o

a)     hlavných vlastnostiach tovaru alebo charaktere služby v rozsahu primeranom použitému prostriedku komunikácie a tovaru alebo službe informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a v e-mailovej správe Akceptácia objednávky,

b)     identifikačných údajoch Predávajúceho uvedených na stránke internetového obchodu poskytovateľa ako aj v  týchto Všeobecných obchodných podmienkach

c)     o adrese Predávajúceho, na ktorej môže Zákazník uplatniť reklamáciu tovaru alebo služby, podať sťažnosť alebo iný podnet

d)     o celkovej cene tovaru alebo služby vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých ostatných daní alebo ak vzhľadom na povahu tovaru alebo služby nemožno cenu primerane určiť vopred, spôsob, akým sa vypočíta, ako aj o nákladoch na dopravu, dodanie, poštovné a iné náklady a poplatky, alebo, ak tieto náklady a poplatky nemožno určiť vopred o skutočnosti, že Zákazník ich bude povinný uhradiť, informoval na príslušnej katalógovej stránke elektronického obchodu Predávajúceho a v e-mailovej správe Akceptácia objednávky,

e)     o platobných podmienkach, spôsobe a  termínoch dodania tovaru, o lehote, do ktorej sa Predávajúci zaväzuje dodať tovar alebo poskytnúť službu, o informácii o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov kupujúceho

f)       práve Zákazníka odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku, o podmienkach, lehote a postupe pri uplatňovaní práva na odstúpenie od zmluvy tak, ako je uvedené v  čl.  Obchodných podmienok

g)     O  skutočnosti, že formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku je dispozícii na stiahnutie na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a  tvorí prílohu týchto Obchodných podmienok,

 

6.        Doručenou Objednávkou je Zákazník viazaný. K účinnému odvolaniu objednávky zo strany Zákazníka môže v  zmysle Občianskeho zákonníka dôjsť len v  prípade, ak toto odvolanie dôjde (bude doručené) Predávajúcemu skôr, ako Predávajúci uskutoční akceptáciu Objednávky, t.j. skôr ako Predávajúci odošle Zákazníkovi e-mail s akceptáciou Objednávky alebo Predávajúci telefonicky oznámi Zákazníkovi akceptáciu Objednávky.

 

7.        Predávajúci akceptuje Zákazníkovu Objednávku elektronickou formou, a  to zaslaním správy na e-mailovú adresu Zákazníka uvedenú v Objednávke (ďalej len „Akceptácia Objednávky“). Kúpna zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa považuje za uzavretú doručením Akceptácie Objednávky Predávajúcim Kupujúcemu. V  prípade kúpy tovaru a/alebo služieb

 

Článok 3 – Cena a  platobné podmienky

 

1.        Cena tovaru je uvedená v  príslušnej záložke katalógu pri Zákazníkom zvolenom tovare. Všetky ceny tovaru a  služieb sú konečné. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

2.        Zákazník je ako kupujúci povinný riadne a  včas zaplatiť kúpnu cenu za tovar a  služby objednané v  Predávajúcim potvrdenej objednávke (ďalej len ako „ Kúpna cena“) spôsobom platby, ktorý zvolil v  Objednávke.

 

3.        Kúpna cena je vyjadrená v  mene EUR. Pri platbách v  inej mene je Zákazník povinný zabezpečiť, aby bola kúpna cena uhradená vo výške zodpovedajúcej uvedenej na stránke Predávajúceho.

 

4.        Kúpnu cenu uhradí Zákazník podľa ním zvoleného spôsobu úhrady uvedeného v Objednávke. Zákazník znáša všetky náklady spojené s  úhradou kúpnej ceny.

 

5.        Spôsobom platby kúpnej ceny sa pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie:

a)     platba vkladom na účet Predávajúceho uvedený v  čl. I  bod. 2 týchto Obchodných podmienok.


6.        Faktúra na Kúpnu cenu a ďalšie náklady a poplatky spojené s dodaním vystavená Predávajúcim, ktorá bude zaslaná Kupujúcemu spolu s  tovarom má všetky náležitosti daňového dokladu slúži zároveň aj ako dodací list a  záručný list.

7.        V Kúpnej cene podľa čl. 3 bodu 1 týchto Obchodných podmienok nie sú zahrnuté náklady na dopravu zakúpeného tovaru, ani náklady na použitie elektronických prostriedkov na komunikáciu. Náklady na použitie elektronických prostriedkov sa riadia zmluvou medzi Zákazníkom a jeho poskytovateľom internetového pripojenia, prípadne jeho poskytovateľom služieb elektronickej komunikácie.

 

8.        Ak Predávajúci nemôže splniť Kúpnu zmluvu, pretože objednaný Tovar nemôže dodať alebo Službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať Zákazníka a do 14 dní mu vrátiť zaplatenú kúpnu cenu, ako aj prípadné ďalšie poplatky, ak sa Predávajúci a Kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. V prípade vrátenia Kúpnej ceny alebo jej časti alebo poplatku Predávajúcim Zákazníkovi podľa predošlej vety, Predávajúci vráti zaplatenú Kúpnu cenu, jej časť, príp. poplatok, Zákazníkovi spôsobom úhrady, ktorý si Zákazník zvolil pri Objednávke, inak na číslo účtu, ktorý Zákazník uvedie v e-maile zaslanom na eshop@brmbolec.sk.

 

9.        Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien bez predchádzajúceho upozornenia. Netýka sa to objednávok, ktoré sú už potvrdené.

 

10.     Zobrazenie produktu na akejkoľvek internetovej stránke elektronického obchodu je len ilustračné.

 

Článok 4 - Dodacie podmienky a  lehoty dodania

 

1.        Tovar bude Zákazníkovi dodaný v  lehote závislej od spôsobu platby a   dopravy zvolený Zákazníkom. Lehota dodania tovaru je uvedená v  pri príslušnom tovare Do tejto lehoty sa započítavajú iba pracovné dni, pokiaľ Kúpna zmluva alebo príslušné podmienky pre poskytovanie konkrétnej Služby neustanovujú inak (ďalej len „Dodacia lehota“).

 

2.        Dodacia lehota pri tovare, ktorého kúpna cena bude Zákazníkom hradená pri prevzatí tovaru, t.j. na dobierku, začína plynúť dňom uzavretia Kúpnej zmluvy podľa čl. II. Všeobecných obchodných podmienok, t.j. Akceptáciou Objednávky Predávajúcim. V prípade, že zákazník zvolil iný spôsob úhrady Kúpnej ceny za tovar, t.j. napríklad prevodom platby z účtu na účet a pod., začína dodacia lehota plynúť až od úplného zaplatenia Kúpnej ceny, t.j. od pripísania celej sumy Kúpnej ceny na účet Predávajúceho. Predávajúci expeduje tovar na prepravu do 24 hodín od prijatia platby za tovar a  poštovné.

 

3.        Dodanie tovaru s Predávajúcim prostredníctvom jeho poštových prepravcov Slovenská pošta, a.s. podľa taríf a  lehôt dodania, alebo prostredníctvom kuriéra GLS,a to v dňoch pondelok až piatok od 8:00 do 17:00 hod.

 

4.        Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu, počet balíkov a v prípade akýchkoľvek zjavných vád tieto neodkladne, najneskôr do 24 hodín, oznámiť prepravcovi, prípadne zaznačiť na preberacom protokole prepravcu. Zákazník je za účelom preukázania riadneho dodania tovaru podpísať preberací protokol od prepravcu. Podpisom preberacieho protokolu Zákazník potvrdzuje, že zásielka s prepravovaným tovarom bola prevzatá neporušená. Faktúra slúžiaca zároveň ako dodací list je vždy priložená v zásielke s prepravovaným tovarom.

 

Článok 5 - Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, záruka, reklamácie)

 

1.        Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou   zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.

 

2.        Strany sa dohodli, že záručná doba na tovar je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

3.        Záruka sa nevzťahuje najmä na vady tovaru, ktoré vzniknú zavinením zákazníka, a ak vada alebo poškodenie tovaru vzniklo najmä:

 

-       preukázateľne nesprávnym a  nešetrným používaním  tovaru v rozpore s  informáciou o používaní alebo iným nesprávnym konaním Kupujúceho resp. tretej osoby, ktorá tovar užívala,

-       základe mechanického poškodenia Tovaru (napr. rezaním, trhaním, iným vonkajším poškodením),

-       v prípade preukázateľne nedovolených zásahov do tovaru.

-       Ak vada spočíva v samotnom bežnom opotrebení tovaru primerane s prihliadnutím na dobu, ktorá uplynula od prevzatia tovaru,

-       ak predložený záručný list a/alebo doklad o kúpe tovaru nesie zjavné známky prevedených zmien údajov na záručnom liste na doklade o kúpe tovaru

-       ak má tovar odlišné výrobné číslo od výrobného čísla uvedeného v záručnom liste, pri živelných katastrofách a/alebo v dôsledku pôsobenia vyššej moci pod.

 

4.        Zákazník môže uplatňovať reklamáciu na adrese AlfaGrip s.r.o., Limbová 3058/23, 010 07 Žilina v  pracovných dňoch od 08:00 do 12:00, telefonicky na čísle + 421 905 966 499 alebo prostredníctvom emailu eshop@brmbolec.sk)

 

5.        V prípade, ak Kupujúci uplatnil reklamáciu Tovaru priamo u Predávajúceho, a táto bola uznaná za oprávnenú, na požiadanie dopraví Predávajúci opravený Tovar Kupujúcemu na svoje vlastné náklady.

 

6.        Pri reklamácii Kupujúci preukáže pôvod tovaru predložením faktúry, ktorá mu bola zaslaná spolu s  tovarom.

 

7.        Z  hľadiska zodpovednosti za vary tovaru tento môže niesť:

(a)              Odstrániteľné vady: V  prípade odstrániteľných vád má Zákazník právo pri riadne uplatnenej reklamácii na bezplatné odstránenie vád tovaru. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, Zákazník má právo od Predávajúceho požadovať výmenu tovaru. V  prípade, že sa vada týka len časti tovaru, môže Kupujúci žiadať o výmenu tejto súčasti. V  prípade nemožnosti takéhoto postupu, ktorú posúdi predávajúci, môže Kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny tovaru. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr však do tridsiatich 30 dní od jej uplatnenia. Po uplynutí tejto lehoty má Zákazník rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

 

(b)             Neodstrániteľné vady: V  prípade vád s  nemožnosťou ich odstránenia, ktoré bránia tomu, aby tovar mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, má Zákazník právo na výmenu tovaru alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť. Tie isté práva patria Zákazníkovi, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak Kupujúci nemôže tovar riadne užívať pre opätovné vyskytnutie vady po oprave (t.j. ak sa po oprave rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát) alebo pre naraz sa vyskytujúci väčší počet vád.

 

8.        V prípade, že došlo k poškodeniu tovaru pri jeho doprave dopravcom, Kupujúci s týmto dopravcom spíše Zápis o škode na zásielke prepravovaného tovaru.

 

9.        Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave, čím je myslená doba od prevzatia tovaru do oprávnenej reklamácie, až do doby, kedy bola Kupujúcemu zaslaná výzva na vyzdvihnutie tovaru zo záručnej opravy. V prípade výmeny tovaru získava Kupujúci na nový tovar záruku v dĺžke 24 mesiacov.

 

Článok 6 – Spôsob používania

 

1.        Tovar predávaný Predávajúcim je Zákazník povinný používať v  spôsobom, ktorý zodpovedá jeho bežnému užívaniu, predovšetkým podľa spôsobu, ktorý je uvedený v  informácii o  druhu a  spôsobe užívania a  starostlivosti o  tovar, ktorú Zákazníkovi poskytol Predávajúci.

 

Článok 7 - Odstúpenie od zmluvy

 

1.        V zmysle ustanovení § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy uzatvorenej na diaľku aj bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí služby s výnimkami uvedenými v ods. 6 tohto zákona.

 

2.        Ak sa Poskytovateľ a Zákazník nedohodnú inak, Zákazník nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je:

a)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho

d)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,

f)      ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,

h)     ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

 

3.        Ak kúpna cena nebola Zákazníkom uhradená, má Zákazník právo odstúpiť od zmluvy do 14 kalendárnych dní zaslaním e-mailu na adresu  eshop@brmbolec.sk. Lehota na odstúpenie začína plynúť dňom uzatvorenia kúpnej zmluvy podľa Čl. 2 ods. 7 týchto Obchodných podmienok.

 

4.        V  prípade neuhradenia kúpnej ceny za tovar zákazníkom v  lehote 14 dní od Akceptácie Objednávky je Predávajúci oprávnený jednostranne odstúpiť od zmluvy.

 

5.        Zákazník je oprávnený využiť svoje právo na odstúpenie od zmluvy v  zmysle § 7 zákona č. 102/2014 Z. z. nasledovným spôsobom:

a)     zaslať žiadosť na odstúpenie od zmluvy, ktorá spolu s  poučením o  práve na odstúpenie od zmluvy tvoria prílohy týchto obchodných podmienok, a  ktorú si môže stiahnuť tu, v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zaslaného na poštovú adresu Predávajúceho uvedenú v  čl. I  bod 1 týchto obchodných podmienok alebo e-mailom na adresu. Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje: názov, príp. špecifikáciu predmetu zmluvy, číslo objednávky, dátum objednania, meno a priezvisko Zákazníka, adresu Zákazníka, podpis Zákazníka, číslo účtu pre vrátenie prijatých platieb a dátum žiadosti

b)     Pre platné odstúpenie od zmluvy musí byť žiadosť o odstúpení od zmluvy podaná na poštovú prepravu alebo odoslaná elektronickou formou najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie.

c)     V  prípade odstúpenia od zmluvy tovar nesmie niesť známky znehodnotenia alebo poškodenia.

d)     Zákazník je povinný vrátiť tovar predávajúcemu v  lehote najneskôr 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslaním tovaru späť na adresu predávajúceho. Lehota na vrátenie tovaru Predávajúcemu sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 

6.        Náklady odstúpenia od zmluvy ako aj náklady zaslania tovaru Predávajúcemu v  prípade odstúpenia od zmluvy znáša Zákazník. Zákazník taktiež znáša náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty. Tovar nie je možné vrátiť na dobierku. Predávajúci si vyhradzuje právo tovar zaslaný na dobierku neprijať, čo má za následok vrátenie tovaru Zákazníkovi.

 

7.        Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok, vráti Poskytovateľ peniaze za predmet objednávky prevodom na účet Zákazníka, a to najneskôr do 14 dní v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona alebo iným spôsobom, ktorý zvolil Zákazník. Predávajúci však nie je povinný splniť svoju povinnosť vrátiť peňažné prostriedky pred tým, ako mu je tovar doručený Zákazníkom alebo, kým Zákazník nepreukáže zaslanie tovaru späť Predávajúcemu. Predávajúci súčasne nie je povinný uhradiť Zákazníkovi dodatočné náklady, ak si Kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia pre určitý tovar ponúkaný Predávajúcim.

 

Článok 8 - Ochrana osobných údajov

 

1.        Pri spracovaní osobných údajov dotknutých osôb postupuje Poskytovateľ v súlade s ustanoveniami zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

 

2.        Zmluvné strany sa dohodli, že Zákazník v prípade, že je fyzickou osobou je povinný za účelom uzavretia kúpnej zmluvy oznámiť Predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu za účelom spracovania objednávky a  uzavretia kúpnej zmluvy.

 

3.        Zmluvné strany sa dohodli, že Zákazník v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom je povinný za účelom uzavretia kúpnej zmluvy oznámiť Predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

 

4.        V prípade, ak Predávajúcemu spracúva aj iné osobné údaje Zákazníka, spracúva ich v rozsahu potrebnom na splnenie povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.

 

5.        Zákazník súhlasom s  týmito Obchodnými podmienkami zároveň vyhlasuje, že svoje osobné údaje poskytuje Predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Bez ich poskytnutia Predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu s kupujúcim, a preto ju nebude možné s kupujúcim ani uzavrieť.

 

6.        Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia Zákazníka, potvrdenie objednávky, a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, vedenie vernostných programov pre Zákazníkov, realizovanie marketingových aktivít, informovanie o akciách, novinkách a zľavách.

 

7.        Zákazník registráciou vyplnením a  odoslaním objednávky alebo registráciou na portál BRMBOLEC čestne prehlasuje, že dáva súhlas v zmysle ust. § 11 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZnOOÚ“), aby Poskytovateľ spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti Poskytovateľa a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Zároveň prehlasuje, že bol v súlade s § 15 ods. 1 informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom. Zákazník udeľuje Poskytovateľovi tento súhlas na dobu neurčitú.

 

8.        Poskytovateľ vyhlasuje, že v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. c) ZnOOÚ bude osobné údaje získavať výlučne na účel uvedené v Čl. 8 ods. 6 týchto Obchodných podmienok a v súlade s ust. § 6 ods. 2 písm. e) ZnOOÚ zabezpečí, aby sa osobné údaje spracúvali a využívali výlučne spôsobom, ktorý zodpovedá účelu, na ktorý boli zhromaždené. Poskytovateľ ďalej vyhlasuje, že v súlade s ust § 6 ods. 2 písm. i) ZnOOÚ bude spracúvať osobné údaje v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje ZnOOÚ ani iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.

 

9.        Zákazník má právo a možnosť aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení v Správe svojho účtu.

 

10.     Zákazník týmto vyhlasuje, že bol riadne poučený o  tom, že ako ako dotknutá osoba má právo a  možnosť v  zmysle § 28 a  nasl. ZnOOÚ najmä:

-       požadovať informácie a potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje spracúvané, o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme Poskytovateľa

-       aktualizovať svoje osobné údaje priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu po prihlásení v  príslušnej záložke svojho konta požiadať o likvidáciu svojich osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, pokiaľ osobitné právne predpisy nepredpisujú inak

-       požadovať blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

 

Žiadosti uvedené v predchádzajúcich bodoch zasiela dotknutá osoba na e-mailovú adresu eshop@brmbolec.sk. O vybavení žiadosti bude dotknutá osoba informovaná spätným e-mailom.

 

Článok 9 – Záverečné ustanovenia

 

1.        Poskytovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená zverejnením na internetovej stránke elektronického obchodu Poskytovateľa.

 

2.        Predávajúci a Zákazník sa výslovne dojednali, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) a internetovej siete (www), za písomnú formu, a teda platnú a záväznú pre obe zmluvné strany.

 

3.        Tieto Obchodné podmienky sú umiestnené na príslušnej podstránke elektronického obchodu Predávajúceho a zároveň dodané ako príloha e-mailovej správy Akceptácia Objednávky.

 

4.        Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči Zákazníkovi odoslaním elektronickej objednávky Zákazníkom. Predávajúci a  Zákazník súhlasia a  vyhlasujú, že prílohy č. 1 a  2 týchto Obchodných podmienok tvoria neoddeliteľnú súčasť týchto Obchodných podmienok.

 

5.        Predávajúci informuje Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľom v zmysle platnej právnej úpravy, že orgánom vykonávajúcim dozor ohľadom ochrany práv spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P.O. Box B-89; 011 79 Žilina 1, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa  , tel. č.: 041/ 7632 130. Možnosť kontaktu aj prostredníctvom http://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi .

 

6.        Predávajúci sa zaväzuje Kúpnu zmluvu archivovať v elektronickej forme spolu s príslušnými Všeobecnými obchodnými podmienkami po dobu 5 rokov. Takto archivovaná Kúpna zmluva nie je dostupná Zákazníkovi.

 

7.        Odoslaním objednávky prostredníctvom BRMBOLEC Zákazník vyjadruje, že si Obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a všetkým podmienkam a súhlasí s nimi. Zároveň berie na vedomie a súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, t. j. údajov nevyhnutných na plnenie zmluvy, podľa Článku 8 týchto Obchodných podmienok.